Winter Clothes Nepal 02-2019
Quần áo ấm cho người dân Nepal
February 3, 2019

Hội từ thiện Trẻ em Sài Gòn

Hôm nay là lần đầu chúng tôi thực hiện dự án “Từ thiện trang phục”. Chúng tôi quyên góp quần áo từ thiện cho Hội từ thiện trẻ em Sài Gòn! Quần áo sẽ được trao cho trẻ em và phụ nữ.

Tại sao chúng ta lại để quần áo trong một xó và bám đầy bụi, trong khi nhiều người vẫn cần đến và có thể tái sử dụng lại nhưng bộ đồ cũ như thế?

Nếu bạn có quần áo muốn quyên góp, hãy liên hệ với chúng tôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *